Algemene voorwaarden

Op opdrachten, offertes en facturen zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Definities
1. Den’s Dinner: Den’s Dinner, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 72101199.
2. Klant: degene met wie Den’s Dinner een overeenkomst is aangegaan.
3. Partij: Den’s Dinner en Klant afzonderlijk.
4. Partijen: Den’s Dinner en Klant samen.
5. Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden Den’s Dinner die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.
6. Aanbieding/offerte: iedere aanbieding/offerte schriftelijk per e-mail dan wel per sociale media.
7. Prijs: offerte/factuurbedragen.
8. Kosten: kosten die Den’s Dinner maakt voor het leveren van de dienst en doorberekent aan de Klant.

Toepasselijkheid Voorwaarden
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Den’s Dinner aan de Klant.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze Voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Den’s Dinner sluit de toepasselijkheid algemene voorwaarden van de klant of van derden, al dan niet aanvullend en/of afwijkend uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Den’s Dinner zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Voor herhaalopdrachten of aanvullende opdrachten wordt een nieuwe aanbieding/offerte opgemaakt, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

Aanvaarding
1. Bij een schriftelijke aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Den’s Dinner zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant aan de offerte of het aanbod enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Den’s Dinner slechts, nadat de Klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Annulering
1. Iedere annulering van de levering van een dienst door of namens Den’s Dinner dient schriftelijk te geschieden.
2. Bij annulering binnen 2 weken vóór de overeengekomen leverdatum van een dienst door de Klant zal Den’s Dinner annuleringskosten in rekening brengen tegen een percentage van 40% van het offertebedrag voor de dienstverlening zoals in de offerte of het aanbod beschreven.
3. Bij annulering binnen 72 uur voorafgaand aan de overeengekomen leverdatum van een dienst door de Klant zal Den’s Dinner annuleringskosten in rekening brengen tegen een percentage van 80% van overeengekomen bedrag voor de dienstverlening zoals in de offerte of het aanbod beschreven.
4. Weigert de Klant zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Den’s Dinner, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Den’s Dinner te betalen.

Prijzen
1. Alle prijzen die Den’s Dinner hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Den’s Dinner hanteert voor haar producten of diensten, op haar website vermeld of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Den’s Dinner te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Den’s Dinner vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Den’s Dinner, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien Partijen voor een dienstverlening door Den’s Dinner een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen.
6. Den’s Dinner is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft zowel de Klant als Den’s Dinner het recht om het deel van de dienstverlening te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
8. Den’s Dinner is gerechtigd een voorschot te verlangen. Bij uitbreiding van de opdracht is Den’s Dinner gerechtigd het voorschot te verhogen.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Den’s Dinner gerechtigd de wettelijke rente- en incassokosten in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is tot aan het moment dat tot betaling wordt overgegaan, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en een eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Den’s Dinner.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Den’s Dinner haar verplichtingen op grond van de tussen de Klant en Den’s Dinner bestaande overeenkomst opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Den’s Dinner op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Verrekening
1. Den’s Dinner is gerechtigd om een vordering op de Klant te verrekenen met een schuld aan de Klant.

Verzekering
1. De Klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
a. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
b. zaken van Den’s Dinner die bij de Klant aanwezig zijn
c. zaken die onder eigendomsvoorbehoud aan de Klant zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Den’s Dinner de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst tot dienstverlening door Den’s Dinner zijn aangegaan, bevat deze voor Den’s Dinner enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Den’s Dinner voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Den’s Dinner heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Den’s Dinner tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat Den’s Dinner tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant.

Informatieverstrekking door de Klant
1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking aan Den’s Dinner.
2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.,
3. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Den’s Dinner de betreffende bescheiden en/of zullen de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden na afloop van de dienstverlening worden vernietigd.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Den’s Dinner redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden ter beschikking aan Den’s Dinner als gevolg waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals tussen partijen overeengekomen in de offerte/aanbieding.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd
1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Klachten
1. De Klant dient een door Den’s Dinner geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Den’s Dinner daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Den’s Dinner in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen Partijen.
5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Den’s Dinner gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten zonder betaling van additionele kosten dan die zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Den’s Dinner.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling Den’s Dinner ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
1. Als Den’s Dinner een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten met betrekking tot dezelfde dienstverlening, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige bedrag dat zij op grond van die overeenkomst aan Den’s Dinner verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Den’s Dinner
1. Aansprakelijkheid wordt op grond van de wet bepaald.
2. Den’s Dinner is exclusief aansprakelijk voor directe schade, met een maximum van het factuurbedrag voor desbetreffende dienst. Den’s Dinner is niet aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Recht op ontbinding
1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Den’s Dinner toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Den’s Dinner niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Den’s Dinner in verzuim is.
3. Den’s Dinner heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Den’s Dinner kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. Den’s Dinner heeft in dit geval recht op schadevergoeding, zie ook 5. Annulering.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Den’s Dinner in de nakoming van enige verplichting jegens de Kant niet aan Den’s Dinner kan worden toegerekend in een van de wil van Den’s Dinner onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijk¬heid niet van Den’s Dinner kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Den’s Dinner 1 of meer verplichtingenjegens de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Den’s Dinner er weer aan kan voldoen.
4. Den’s Dinner is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd jegens de Klant.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst het voor de uitvoering daarvan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zal Den’s Dinner met de Klant in overleg treden.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Den’s Dinner is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
2. Materiële wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst met de Klant zal Den’s Dinner zoveel mogelijk voorafgaand met de Klant bespreken. Het staat Den’s dinner echter vrij om naar eigen inzicht tot tot wijziging van de Voorwaarden over te gaan.
3. Indien de Klant niet akkoord kan gaan met de gewijzigde Voorwaarden, is de Klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder recht op enige schadevergoeding.

Overgang van rechten
1. Den’s dinner is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst tussen Partijen aan derden over te dragen.
2. Rechten of verplichtingen van de Klant uit een overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Den’s Dinner.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een rechtsgeldige bepaling die voldoet aan de intentie van Den’s Dinner bij het opstellen van de Voorwaarden..

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot de overeenkomst tussen Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

Opgesteld op 13 november 2020.